CEO Nguyễn Bình- Đại sứ Miss Photo Happy Women 2020